Naar inhoud

Adviezen sportraad m.b.t. meerjarenplanning beleidsdomein sport 2014-2019

1.Advies sportraad 3.6.2013 / BBC Uitwerking van de Vlaamse beleidsprioriteiten

Op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, adviseert het bestuur van de sportraad de volgende acties voor het beleidsdomein sport voor de periode 2014-2019:

Het stadsbestuur wil via het decreet lokaal sportbeleid zoveel mogelijk mensen stimuleren en begeleiden tot actieve sportbeoefening met extra aandacht voor specifieke kansengroepen en een goed uitgeruste sportinfrastructuur.

 

 • 1. Gistel stimuleert de kwalitatieve werking van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
  1.1 Gistel voorziet werkingssubsidies voor competitieve sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria.
  1.2 Gistel voorziet werkingssubsidies voor recreatieve sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria.
  1.3 Gistel ondersteunt verenigingen die sportevenementen inrichten op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria.
  1.4 Gistel realiseert i.s.m. de erkende sportverenigingen minimaal drie projecten met een sport-voor-allen karakter.
  1.5 Gistel stelt promotiemateriaal beschikbaar voor erkende sportverenigingen die sport-voor-allen manifestaties inrichten.
 • 2.Gistel stimuleert de sportverenigingen tot professionalisering door de aanwezigheid van een kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
  2.1 Gistel ondersteunt de aanwezigheid van sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de competitieve en recreatieve sportverenigingen.
  2.2 Gistel voorziet tussenkomsten voor erkende opleidingen en bijscholingen van jeugdtrainers van competitieve en recreatieve sportverenigingen.
 • 3.Gistel stimuleert een beweeg- en sportbeleid dat erop gericht is de bevolking te activeren tot levenslang sporten door een anders georganiseerd laagdrempelig aanbod te organiseren of te ondersteunen.
  3.1 Gistel ondersteunt minimaal twee langdurige initiatieven met een anders georganiseerd laagdrempelig sportaanbod.
  3.2 Gistel ondersteunt de naschoolse sport in het kader van de samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport.
  3.3 Gistel geeft gratis zwembrevetten voor deelnemers aan zwemlessen van scholen en verenigingen.      
  3.4 Gistel ondersteunt de initiatieven die tijdens de verlofperiodes een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod aanbieden.
 • 4. Gistel voert een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.  
  4.1 Gistel geeft aan iedere jongere een jeugd(sport)cheque als tussenkomst in de lidgelden van sportorganisaties en deelname aan de vakantie-initiatieven.
  4.2 Gistel geeft aan inwoners met een beperking een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub of een gedeeltelijke terugbetaling van een individueel sportabonnement.
  4.3 Gistel ondersteunt minimaal één sportproject met welzijnsorganisaties die betrekking heeft op specifieke kansengroepen.
  4.4 Gistel voert een sociaal tarief in om de actieve sport bij kansengroepen te promoten.
 • 5. Gistel ondersteunt de sportraad als lokale regisseur in het sport-voor-allen beleid.
  5.1 Gistel voorziet een werkingsbedrag voor de sportraad.
  5.2 Gistel sluit zich aan bij het regionaal sportoverleg MIVOS.
  5.3 In samenwerking met de sportraad huldigt Gistel zijn sportlaureaten.
 •  

 • 2. Advies stadsbestuur sportraad d.d. 28 november 2013 / Meerjarenplanning beleidsdomein sport 2014-2019 

De schepen van sport deelt mee dat op datum van 28 november 2013 er nog geen akkoord is binnen de bestuursploeg m.b.t. de opmaak van een meerjarenplanning voor de beleidsperiode 2014-2019. Zo is er nog geen duidelijk zicht op eventuele besparingen en investeringen in het beleidsdomein sport.

Het was de bedoeling om op 19 december 2013 de meerjarenplanning 2014 (met o.a. beleidsdomein sport) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit zou nu behandeld worden op de raadszitting van 9 januari 2014.

De lokale besturen moeten ten laatste op 15 januari 2014 hun meerjarenplanning digitaal bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. In de meerjarenplanning geeft het lokaal bestuur aan of en hoe zij inspeelt op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat betekent dus dat het bestuur bij de opmaak van de meerjarenplanning in 2013 rekening moet houden met die beleidsprioriteiten indien ze in aanmerking wil komen voor Vlaamse subsidies.

De schepen van sport deelt mee dat de doelstellingen en de acties op basis van de Vlaamse beleidsprioriteiten, voorgesteld door het bestuur van de sportraad op 3 juni 2013, zullen opgenomen worden in de meerjarenplanning. Op het geformuleerde voorstel van de sportraad d.d. 3 juni 2014 werd enkel de actie ‘huldiging van de sportlaureaten’ geschrapt. Het stadsbestuur zal een denkoefening maken voor het huldigen van de vele vrijwilligers in de diverse beleidsdomein.

Het bestuur van de sportraad geeft een eenparig positief advies omdat de voorstellen van doelstellingen en acties door het stadsbestuur (Vlaamse beleidsprioriteiten) op voorstel van de sportraad werden overgenomen.